ЛСВ консультант - Общие положения ДК 003
HyperLink
GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube
 
укр  
   рус  
Часть функций отключена.
Вход   Регистрация


GooglePlay   Facebook   VKontakte   LinkedIn   YouTube

ДОЛЖНОСТИ И ПРОФЕССИИ

КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ ДК 003 (УКР.)
(Поиск в Классификаторе профессий)

Поскольку Классификатор профессий ДК 003 издавался только на украинском языке, то информация в этом раздеде приводится на языке оригинала.

Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року
 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Класифікатор професій (далі - Класифікатор) призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Професійні назви робіт, які наведені у Класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

За основу розроблення Класифікатора було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. 

У Класифікаторі  застосовуються такі поняття: 

Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

У дипломі чи іншому документі про професійну підготовку (посвідченні, сертифікаті тощо) кваліфікація визначається через назву професії (інженер-радіолог, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо).

Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.

Структурно Класифікатор складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій). 

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

Застосовуэться така схема ієрархічної структури кодових позначень:

    Х             код розділу
    ХХ           код підрозділу
    ХХХ         код класу
    ХХХХ       код підкласу
    ХХХХ.Х    код групи

Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

- рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);

-  спеціалізація (другий, третій, четвертий - рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);

- кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень класифікації - групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.

Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.

Частка підкласів поділяється на групи.

Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.

Утворення класифікаційних угруповань:

Класифікаційне угруповання 

Код

Назва класифікаційного угруповання 

Розділ 

 2

Професіонали 

Підрозділ 

 23

Викладачі  

Клас 

 231

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

Підклас 

 2310

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

Група 

2310.1  

Професори та доценти

Класифікаційні угруповання сформовано у 9 розділів:

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Розділ 2. Професіонали

Розділ 3. Фахівці  

Розділ 4. Технічні службовці

Розділ 5. Працівники сфери торгівлі та послуг

Розділ 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Розділ 7. Кваліфіковані робітники з інструментом

Розділ 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

Розділ 9. Найпростіші професії 

Кожен з розділів складається з опису, класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій (додаток А).

Для зручності у користуванні Класифікатор містить абетковий покажчик професійних назв робіт (додаток Б). 

У покажчику професійних назв робіт за кодами професій та абетковому покажчику професійних назв робіт наведено коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників). 

На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у покажчику професійних назв робіт за кодами професій та абетковому покажчику професійних назв робіт. Від назв, зазначених у цих показчиках, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В. 

Окремі професійні назви робіт у Класифікаторі записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури Класифікатора, може визначатися:

- складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);

- вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);

- загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер).;

- споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

ПОХІДНІ СЛОВА ДО ПРОФЕСІЙ (ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ)

Бригадний 

Помічник 

Віце- 

Провідний 

Гірничий 

П'ятий 

Головний 

Районний 

Груповий 

Стажист*** 

Дільничний 

Старший 

Другий 

Третій 

Заступник 

Учень**** 

Змінний 

Черговий 

Молодший 

Четвертий 

Перший 

 


Примітка 1.  

Похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії. Наприклад, від назви професії "Соціолог" код КП 2442.2 можна утворювати похідну назву професії "Провідний соціолог" з кодом КП 2442.2, тоді як похідне слово "Головний" не може застосовуватися, враховуючи те, що в КП є чинна професійна назва роботи "Головний соціолог" з кодом КП 1221.1. 

Примітка 2. 

Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах. 

Поиск профессий/должностей в ДК-003 и последующее получение должностных инструкций

ПОДЕЛИТЬСЯ  FB  VK  IN  TW
Здесь есть тысячи норм времени, вработки, обслуживания или численности на разные виды работ, для разных профессий и должностей. Они взяты из сборников норм, которые официально изданы и рекомендованы к применению.
 
Здесь можно заказать бумажные копии множества сборников норм или квалификационных справочников. Текст или цифры на сайте - это хорошо, но порой нужен и сам документ. Именно для этого здесь и создан такой раздел.
 
Здесь вы найдете классификаторы профессий и все выпуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Также в этом разделе десятки тысяч должностных инструкций для руководителей, специалистов, служащих и рабочих.
 
Оценивать персонал всегда хлопотно. В этом разделе можно в автоматизированном режиме оценить компетенции сотрудников, провести грейдирование перасонала. Вы просто выбираете подходящий вариант, а все остальное делает сайт.
 
О бережливом производстве написано много книг, но практикой применения всегда сложности. Здесь не только информация, но и автоматизированное решение важнейших задач TPM и 7QCT.
Контакты: почт@, тел. +38 (067) 664-92-42, Skype   Viber   WhatsApp   Telegram © Лучанинов С.В., 2013
     Версия от 29.03.2022